Laskutus

Hyvä yhteistyökumppani,
Käsittelemme ostolaskut sähköisesti ja vastaanotamme verkkolaskuja.

Verkkolaskuoperaattorinamme toimii Maventa.
Laskutusosoitteemme muuttuu 18.11.2022
Verkkolaskuosoitetietomme ovat seuraavat:


Yrityksemme tiedot
Nimi: PHK Works Oy
Y-tunnus: 0836405-2
Verkkolaskuosoite: 003708364052


Välitystiedot
Välittäjä: Maventa
Välittäjätunnus: 003721291126
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH


Mikäli ette pysty lähettämään laskuja sähköisesti, pyydämme toimittamaan paperiset ostolaskut osoitteella:
PHK Works Oy
08364052
PL 100
80020 Kollektor Scan


Huomioittehan, että:
Sarjanumeron tulee olla mukana jokaisen laskun osoitekentässä, ei vain kuoressa.
Käytättehän tekstin värinä vain mustaa.
Lähetättehän skannaukseen vain laskuja liitteineen.
Ettehän käytä niittejä.


Voitte myös lähettää PDF-formaatissa olevia laskuja sähköpostilla seuraavilla ohjeilla:
Laskut lähetetään sähköpostin liitetiedostoina.
Yksi lasku per tiedosto, joka sisältää yhden laskun kaikki sivut.
Yhdessä sähköpostiviestissä voi lähettää useita laskuja. Kaikilla tiedostoilla tulee olla oma nimi.
Yksi sähköposti voi maksimissaan olla 10Mb.
PDF-tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja, versio 1.3 tai uudempi.
PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja.
Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210 x 297 mm.
Liitteen nimi ei saa sisältää kuin tavallisia kirjoitusmerkkejä: a-z, A-Z, 0-9.
PDF-muotoiset laskut voi lähettää osoitteella: invoice-08364052@kollektor.fi


Ystävällisin terveisin,
PHK Works Oy

In English:

Dear partner,
We handle our invoices electronically and receive e-invoices. Our e-invoicing service provider is Maventa.


Our invoicing address is changing 18.11.2022
Our e-invoicing data is as follows:


Company information
Name: PHK Works Oy
VAT-number: 0836405-2
E-invoicing address: 003708364052


Operator information
Operator: Maventa
Operator Broker ID: 003721291126
Operator Broker ID in banking network: DABAFIHH


If you are not able to send invoices electronically, please send paper invoices to the following address:
PHK Works Oy
08364052
PL 100
80020 Kollektor Scan


Please note the following:
The serial number in each invoice’s address field, not only on the envelope.
Only black text.
Send only invoices with attachments to scanning.
Do not use staples.
You can also send PDF-invoices, following these instructions:
Invoices sent as e-mail attachments.
Only one invoice per file, which includes all the pages of the invoice.
You can send multiple invoices in one email. All files with an individual name.
One e-mail can be maximum 10Mb.
PDF-files need to be real PDF-documents, version 1.3 or newer.
PDF-files cannot be locked or password-protected.
The dimension of the document can be maximum 210 x 297 mm.
The name of the attachment can only include the regular marks: a-z, A-Z, 0-9.
PDF-invoices can be sent to the address:

invoice-08364052@kollektor.fi


Best regards,
PHK Works Oy

In Swedish:

Bästa partner,
Vi behandlar fakturor elektroniskt och tar emot e-fakturor. Vår e-faktureringsoperatör är Maventa.
Vår faktureringsadress ändras 18.11.2022
Vår e-fakturaadressinformation är följande:


Vår företagsinformation
Namn: PHK Works Oy
FO-nummer: 0836405-2
E-faktura address: 003708364052


Operatörsinformation
Operatör: Maventa
Operatörs ID: 003721291126
Operatörs ID i banknätverk: DABAFIHH

Om du inte kan skicka fakturor elektroniskt, vänligen skicka in pappersfakturor till:
PHK Works Oy
08364052
PL 100
80020 Kollektor Scan


Vänligen notera att:
Serienumret ska finnas med i adressfältet på varje faktura, inte bara på kuvertet.
Använd bara svart som färg på texten.
Skicka endast fakturor med bilagor för skanning.
Använd inte nitar.
Du kan också skicka e-postfakturor i PDF-format med följande instruktioner:
Fakturor skickas som e-postbilagor.
En faktura per fil, som innehåller en faktura för alla sidor.
Du kan skicka flera fakturor i ett e-postmeddelande. Alla filer måste ha ett eget namn.
Ett e-postmeddelande kan vara högst 10Mb.
PDF-filer måste vara äkta PDF-dokument, version 1.3 eller nyare.
PDF-filer får inte vara låsta eller lösenordsskyddade.
Dokumentets yttre dimension kan vara högst 210 x 297 mm.
Bilagans namn får inte innehålla fler än de vanliga tecknen: a-z, A-Z, 0-9.
Fakturor i PDF-format kan skickas till:

invoice-08364052@kollektor.fi


Med vänliga hälsningar,
PHK Works Oy